Matematică și științe ale naturii


Monica Liana Berende Simetrie. Translație. Arii. Volume 2023 https://drive.google.com/open?id=17v1l552BCBA5XDwSFMGl3T_AWRQM4xEX

Monica Liana Berende Elemente de geometrie. Unități de măsură 2023 https://drive.google.com/open?id=10U95ZYgvjrt7YE6v0qdMsSuUEkFdzefK

Monica Liana Berende Unghi, triunghi, patrulater, cerc 2023 https://drive.google.com/open?id=1f1ZtuqKdngD8cjflOcrlEtAl8dMJC1EH